Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN:

Algemene voorwaarden van:

Bomenenplantenonline B.V.
Postbus 84
2450 AB LEIMUIDEN
e-mail: info@bomenenplantenonline.nl

Kamer van Koophandel nr.: 51496356
BTW nummer: NL850053286B01

Handelsnamen:

Bomenenplantenonline B.V.
Bomenenplantenonline.nl


Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten met bomenenplantenonline.nl
1.2 Van deze algemene voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.
1.3 Met deze aanvullende voorwaarden moet bomenenplantenonine.nl uitdrukkelijke accoord zijn gegaan.
1.4 Bomenenplantenonline.nl behoudt zich het recht om van tijd tot tijd de algemene voorwaarden te wijzigen.
1.5 Door het gebruik van de internetsite van bomenenplantenonline.nl en /of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de koper deze algemene voorwaarden evenals alle rechten en plichten zoals die vermeld staan op de internetsite.
1.6 Bomenenplantenonline.nl is bevoegd om derden in te schakelen bij de uitvoering van een overeenkomst met een koper.

Artikel 2: Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten
2.1 Bomenenplantenonline.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht om de prijzen te wijzigen, dan wel het aanbod te weigeren.
2.2 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat er een bevestigings e-mail is verzonden naar het door de bezoeker opgegeven e-mail adres.
2.3 Bomenenplantenonline.nl behoudt zich ten allen tijden het recht om de bestelling te annuleren.
2.4 Aanbiedingen van Bomenenplantenonline.nl gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
2.5 Aanvullingen, wijzigingen en /of nadere afspraken zijn slechts van kracht indien schriftelijk (per e-mail) overeengekomen en bevestigd.

Artikel 3: Prijzen
3.1 Alle prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, in euro's inclusief BTW, volgens wettelijke voorschriften
3.2 Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs.
3.3 Bomenenplantenonline.nl berekend een standaard bedrag voor bezorgkosten, mocht dit niet kostendekkend zijn dan behoudt bomenenplantenonline.nl zich het recht om van de bestelling af te zien.
3.4 Bomenenplantenonline.nl garandeert dat prijsverhogingen na de totstandkoming van de overeenkomst niet zullen plaatsvinden, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen.

Artikel 4: Betaling
4.1 Bij de levering van de producten aan de koper, dient het bedrag vooraf te worden overgemaakt via iDEAL. Bomenenplantenonline.nl biedt u deze betaalmogelijkheid. U betaald veilig, vertrouwd en gemakkelijk met iDEAL. iDEAL is de betaalmethode op internet waar alle grote Nederlandse banken aan meedoen.
4.2 In geval van niet-tijdige of niet juiste betaling is bomenenplantenonline.nl bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de betalingsverplichtingen volledig zijn nagekomen.
4.3 Bij niet of niet-tijdige betalling door de koper is, de dag waarop de betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag van de complete voldoening, over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1,5 % per maand of 1,5 % over een gedeelte van de maand.
4.4 Tevens komen alle (buiten-) gerechtelijke kosten van welke aard dan ook ten laste van de koper, die bomenenplantenonline.nl heeft moeten maken als gevolg van het niet nakomen van de (betalings) verplichtingen van de koper.

Artikel 5: Levering en Leveringstijd
5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk geleverd. Bomenenplantenonline.nl streeft naar een leveringstermijn van 7 tot 10 werkdagen.
5.2 Indien een product niet tijdig geleverd kan worden, wordt u hier per e-mail van op de hoogte gebracht.
5.3 Leveringen vinden plaats op het door de koper aangegeven afleveradres.
5.4 De afnemer dient voor ontvangst van de producten te tekenen.
Hierdoor geeft hij zijn accoord voor ontvangst, achteraf kan niet meer worden gereclameerd!
Bomenenplantenonline.nl levert levende producten, hierdoor kunnen wij niet werken met een retourservice achteraf.
Wij staan garant voor de kwaliteit van onze producten.
5.5 Bomenenplantenonline.nl vervoerd de producten indien mogelijk zelf, zo niet dan wordt het transport uitbesteed aan een erkend transportbedrijf. Bomenenplantenonline.nl levert de producten bij u af op het afgesproken afleveradres, altijd op de begane grond, tenzij de verdieping zeer goed bereikbaar is per lift, echter alleen op een redelijkerwijs bereikbare plaats, hetwelk inhoud dat indien het bereiken van het afgesproken afleveradres de nodige problemen opleverd, (zijnde o.a. obstakels, trappen, opbrekingen, versperringen etc.)bomenenplantenonline.nl niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor het niet leveren op de juiste plaats.
5.6 Zodra de te leveren producten op het opgegeven aflveradres zijn geleverd gaat het risico wat deze producten betreft, over op de koper.
5.7 Indien de afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie noodzakellijk voor de levering, zullen de artikelen worden opgeslagen voor rekening en risico van de afnemer.
5.8 Aan de leveringsplicht van Bomenenplantenonline.nl zal zijn voldaan zodra de door Bomenenplantenonline.nl geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Hiervoor dient het vervoersrappport als bewijs.
5.9 In geval van weigering van de levering komen retourvracht en opslagkosten, risico van beschadiging etc. van de geweigerde producten geheel voor rekening van de afnemer, tenzij de afnemer op goede gronden het recht op ontbindng van de koop inroept.
6.0 In sommige gevallen, worden de bestellingen, indien mogelijk aangetekend verzonden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud
6.1 Eigendom van producten gaat na aflevering, pas op de koper over, nadat de koper aan alles wat volgens overeenkomst met bomenenplantenonline.nl verschuldigd is, volledig heeft voldaan.

Artikel 7: Aansprakelijkheid
7.1 Overschrijding van de leveringstermijn geeft geen recht op schadevergoeding en ook niet het recht tot het annuleren of ontbinden van de overeenkomst. Als de overschrijding van de leveringstermijn redelijkerwijs niet kan worden verlangd van de koper, kan de koper de bestelling annuleren dan wel de overeenkomst ontbinden.
7.2 De door Bomenenplantenonline.nl gestelde levertermijn is niet te beschouwen als fatale termijn.

Artikel 8: Overmacht
8.1 Ingeval van overmacht is bomenenplantenonline.nl niet gehouden haar verplichtingen ten opzichte van de koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht, dan wel wordt de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst ontbonden, zonder dat bomenenplantenonline.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zouden zijn.
8.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankeijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen ten opzichte van de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. tot die omstandigheden behoren onder meer brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, stakingen, niet of niet-tijdig leveren van toeleveranciers etc.
8.3 Tevens word onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen, storingen in het
e-mailverkeer en /of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Artikel 9: Intellectuele eigendom
9.1 Alle rechten van intellectuele eigendom van weergeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en /of met de internetsite berusten bij bomenenplantenonline.nl, haar toeleveranciers en andere rechthebbende. het is niet toegestaan om gebruik te maken van de intellectuele eigendomsrechten, zoals verveelvoudigen.

Artikel 10: Diversen
10.1 Bomenenplantenonline.nl verwerkt de persoonsgegevens van de koper uitsluitend voor haar eigen doeleinden. De persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt.
10.2 Bomenplantenonline.nl verstrekt vrijblijvend advies over de producten.

Artikel 11: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2 Alle geschillen die verband houden of voortvloeien uit aanbiedingen of overeenkomsten gesloten met bomenenplantenonline.nl worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 12: Privacy Policy
12.1 Bomenenplantenonline.nl respecteert de privacy van de bezoekers van haar website en is enige eigenaar van de informatie. De informatie wordt vrijwillig door de bezoeker verstrekt. De informatie wordt door Bomenenplantenonline.nl niet verkocht of verhuurd aan derden.
12.2 Bomenenplantenonline.nl draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken u gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelik mogelijk te laten verlopen, de gegevens worden uitsluitend aan derden ter beschikking gesteld die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.
12.3 Als de bezoeker een bestelling plaatst, heeft bomenenplantenonline.nl, naam, e-mailadres, aflveradres en betaalgegevens nodig om de bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden. Wij slaan uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling op. Hierdoor kunnen wij onze website optimaliseren. Wij gebruiken uw e-mail adres om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u dit niet op prijs stelt, kunt u zich uitschrijven op onze website.
12.4 Uw gegevens worden opgeslagen, zodat u bij een nieuwe bestelling niet steeds uw adresgegevens, e-mail en betaalgegevens etc, hoeft in te vullen, hier volstaat dan slechts de door u ingevoerd gebruikdersnaam en wachtwooord.

Artikel 13: Geschillen
13.1 De afnemer kan vragen en/of klachten per e-mail sturen naar: info@bomenenplantenonline.nl . Klachten worden doorgaans binnen 30 dagen behandeld. Indien dit om enige reden niet mogelijk is wordt de afnemer op de hoogte gesteld van de vertragingsduur.

Artikel 14: Kwaliteit
14.1 tenzij uitdrukkelijk bijzondere kwaliteiten zijn overeengekomen kan bomenenplantenonline.nl volstaan met de levering van de normale handelskwaliteit.
14.2 Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur enz. geven geen reden tot afkeuring.
14.3 Ondergeschikte veranderingen (b.v. kleine modelveranderingen) van of aan de door bomenenplantenonline.nl geleverde artikelen, geven geen reden tot afkeuring.